pg电子游戏试玩平台网站

biyang deng-pg电子游戏试玩平台网站


contact information

position: professor

tel: 86-18278369698

email:

address:


academic achievement

[1] biyang deng*, pingchuan zhu, yingzi wang, jinrong feng, xianfeng li, xiangshu xu, hua lu and qiumei xu “determination of free calcium and calcium-containing species in human plasma by capillary electrophoresis-inductively coupled plasma optical emission spectrometry”. anal. chem., 2008, 80:5721-5726.

[2] biyang deng∗, hua lu, linqiu li, aihong shi, yanhui kang, quanxiu xu. “determination of the number of binding sites and binding constant between diltiazem hydrochloride and human serum albumin by ultrasonic microdialysis coupled with online capillary electrophoresis electrochemiluminescence”, j. chromatogr. a, 201012174753-4756.

[3] biyang deng*, yingzi wang, pingchuan zhu, xi ning, hua lu and xiangshu xu. “identification and analysis of calcium speciation in red blood cells by ultrasonic-dialysis capillary electrophoresis inductively coupled plasma optical emission spectrometry”, j. anal. atom. spectr., 2010251859-1863.

[4] biyang deng∗, yingzi wang, pingchuan zhu, xiangshu xu, xi ning. “study of the binding equilibrium between zn(ii) and hsa by capillary electrophoresis–inductively coupled plasma optical emission spectrometry”, anal. chim. acta, 201068358-62.

[5] biyang deng*, yan xiao, xiangshu xu, pingchuan zhu, shaojun liang, weiming mo. cold vapor generation interface for mercury speciation coupling capillary electrophoresis with electrothermal quartz tube furnace atomic absorption spectrometry: determination of mercury and methylmercury. talanta, 2009, 79:1265-1269.

[6] biyang deng*, linqiu li, aihong shi, yanhui kang. pharmacokinetics of pefloxacin mesylate in human urine using capillary electrophoresis electrochemiluminescence detection. j. chromatogr. b, 2009, 877:2585-2588.

[7]  biyang deng*, xianfeng li, pingchuan zhu, xiangshu xu, qiumei xu, yanhui kang. “speciation of magnesium in rat plasma using capillary electrophoresis inductively coupled plasma atomic emission spectrometry”. electrophoresis, 2008, 29:1534-1539.

[8] biyang deng*, aihong shi, linqiu li and yanhui kang. pharmacokinetics of amoxicillin in human urine using online coupled capillary electrophoresis with electrogenerated chemiluminescence detection. j. pharmaceut. biomed. anal., 2008481249-1253.

[9] biyang deng*, jinrong,feng, jun meng. speciation of inorganic selenium using capillary electrophoresis - inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry with on-line hydride generation. anal. chim. acta,2007,583:92-97.

[10] biyang deng*, caina su, yanhui kang. determination of norfloxacin in human urine by capillary electrophoresis with electrochemiluminescence detection. anal. bioanal. chem., 2006, 385:1336-1341.

网站地图